قوانین و مقررات موسسه زبان 400

بخشی از مقررات مؤسسه زبان انگلیسی 400

الف) مقررات عمومی:
• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
• خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
 • اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)
توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر 16 سال به همراه ایشان، هنگام ثبت نام و همچنین مراجعه حداقل سه بار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.

ب) مقررات آموزشی:
• همراه داشتن قبض نامنویسی ترم جاری در کلیه جلسات کلاس
• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
    تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
    تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود.
    توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.
• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.
    توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند.
• در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.ن تعیین سطح ترم بعد نمی باشند.

شرایط قبولی در هر ترم:
 1- کسب حداقل نمره میانگین 75 از 100
2- کسب حداقل نمره 75 از 100 در امتحان پایان ترم
 3- کسب حداقل نمره میانگین 75 از 100 در فعالیت کلاسی
 4- در صورتی که هریک از نمرات فوق کمتر از 75 باشد زبان آموز مردود می گردد.