انتقاد و پیشنهادات و شکایات

جهت هر گونه انتقاد پیشنهاد و یا شکایات خود می توایند به محل موسسه زبان 400 واقع در گلستان 6 مراجعه نمایید

با تشکر

مازیار روایی مدیر مسئول موسسه زبان 400